در حال بارگذاری ...
 • هیئت بازخوانی و داوری شانزدهممین جشنواره سراسری تئاتر فجر

   

  هیئت بازخوانی

  سیاوش تهمورث

  محمد چرمشیر

  سعید کشن‌فلاح

   

  هیئت بازبینی تهران

  محمدرضا خاکی

  اردشیر صالح‌پور

  سعید کشن‌فلاح

  حسین مسافر‌آستانه

  فرهاد مهندس‌پور‌

  اصغر همت

   

  هیئت بازبینی شهرستان

  حمیدرضا افشار

  امیر دژاکام

  محمدعلی دشتگلی

  اسدالله زارعی

  عباس شادروان

  عبدالحی شماسی

  حسین عاطفی

  داوود فتحعلی بیگی

  محمود فرهنگ

  نصرالله قادری

  اصغر همت

   

  هیئت داوری بخش مسابقه

  مهدی حجت

  فریندخت زاهدی‌‌

  اکبر زنجان‌پور

  فرهاد مهندس‌پور

  پروانه مژده

   

  هیئت داوری بخش خیابانی

  حمیدرضا افشار‌

  امیر دژاکام

  محمود فرهنگ

   

  بخش ویژه کانون ملی منتقدان تئاتر

  حسین فرخی‌

  نصرالله قادری

  محمود گبرلو

   

  بخش مسابقه کانون ملی منتقدان تئاتر

  جبار آذین‌

  رحمت امینی

  مهرداد رایانی مخصوص