در ماتم تو، چرخ به سر کاه ریخته ست
این نیست کهکشان که زگردون شد آشکار!