از تاریخ
 تا تاریخ
 
مشعل تئاتر فجر

پیرامون برگزاری تئاتر فجر استانی
مشعل تئاتر فجر

پیرامون برگزاری تئاتر فجر استانی

تئاتر، نقشه ندارد، نشانه دارد. نقشه ندارد که بالا و پایین نداشته باشد، دور و نزدیک نداشته باشد، رنگ و لهجه نداشته باشد. نشانه دارد اما! نشانه دارد که راه باشد و رهنما باشد. نشانه دارد که به رسیدن امیدوار کند و ترجمه ی امید ...