از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارش تصویری از اجرای نمایش ارس

گزارش تصویری از اجرای نمایش ارس

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش ارس در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: حسین توازنی زاده-عکس:میلاد میرزا علی

گزارش تصویری از اجرای نمایش مقدس

گزارش تصویری از اجرای نمایش مقدس

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش مقدس در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: سعدی محمدی عبد-عکس:کاوه کرمی

گزارش تصویری از اجرای نمایش ویتسک

گزارش تصویری از اجرای نمایش ویتسک

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش ویتسک در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: سینا احمدی-عکس:رئوفه رستمی