در حال بارگذاری ...
مشعل تئاتر فجر

پیرامون برگزاری تئاتر فجر استانی

تئاتر، نقشه ندارد، نشانه دارد. نقشه ندارد که بالا و پایین نداشته باشد، دور و نزدیک نداشته باشد، رنگ و لهجه نداشته باشد. نشانه دارد اما! نشانه دارد که راه باشد و رهنما باشد. نشانه دارد که به رسیدن امیدوار کند و ترجمه ی امید باشد.
روشن ترین نشانه ی تئاتر امروز که راه و راهنماست جشنواره بین المللی تئاتر فجر است. تجربه ای مغتنم که سرد و گرم ‌تئاتر را چشیده است و مجال نوآفرینی و زادگاه بدایع و بدعت های تئاتر است. سال هاست مطالبه ی هنرمندان این هنر شریف، به اشتراک گذاشتن ظرفیت های فجر و توزیع تولیدات این رویداد در سراسر کشور است. اعتقاد فجر "تئاتر برای همه" است و به میمنت این نگاه و نگرش عام است که نمی توان این مطالبه را ممکن ننمود. مشعل فجر، اکنون به اعتماد و اعتقاد به راه افتاده است و حفظ این شعله ی فروزان، جز به هم صدایی و امداد، دست نمی دهد. اکنون آن نهال آرزو گل داده است. از نشانه های تئاتر، یکی هم این می تواند باشد که بی تعارف و دعوت، یا میزبان باشیم و یا به امیداری و امداد به میزبان سلام کنیم. امیدوارم دفاتر انجمن های نمایشی استان ها بی توجه به توزیع پایگاه های فجر استانی، به بهره مندی مخاطبان از این اتفاق بیندیشند و چنان چاره اندیشی کنند که عقب نشینی از این تصمیم و تسلیم، ناممکن شود. هفت استان به نشانه ی همه ایران، میزبان سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر خواهند بود. تلاش کنیم ترجمه ی این نشانه ی تئاتر باشیم و یادمان باشد: "دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش" اکنون نوبت ماست که در مقام پاسخ به اعتماد مدیران تئاتر فجر، سربلند باشیم. بیاموزیم و بیاموزانیم و نگران دریغی باشیم که بی توجه به این رخصت برای ما باقی خواهد گذاشت. مومنانه از ارج و منزلتی که دبیرخانه فجر سی و پنجم برای استان های میزبان قائل بوده است و خواهد بود سپاسگزارم و امیدوارم این اندیشه، همیشه باشد و آبرومندی تئاتر را بیش از پیش ممکن‌نماید.

ارمغان بهداروند
مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران
نظرات کاربران