در حال بارگذاری ...
نادر برهانی مرند، دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر

جشنواره‌ی سی‌وهفتم تئاتـر فجر مرور‌محـور است

یادداشت نادر برهانی مرند، دبیر جشنواره

به نام خداوند خورشید و ماه

که دل را به نامش خرد داد راه

یک

 ...  جشـنواره‌ی بین‌المللـی تئاتـر فجـر حالا دیگـر سـی‌‌وهفـت ساله شده است. سـی‌‌وهفـت سالگی سن بلوغ اندیشـه‌‌ست؛ سـه قـدم مانـده به چهل سالگی‌ست‌؛ سـن کمـال، سـن شایسـتگی انسـان بـرای بعثـت! بگذاریـد همیـن ابتـدا سـر تعظیـم فرود‌ آوریـم در پیشگاه هنرمنـدان، مدیـران و دبیرانـی که سـی‌وشـش دوره برای این شایسـتگی و بلـوغ، متعهدانـه تلاش کرده‌انـد. خداونـد را شاکـریم که امـروز پرچـم پرافتخـار این میهمانـی بشکوه دردسـتان ماسـت. امیـد دارم به لطـف حضـرت دوسـت و یـاری و تـلاش مجدانـه‌ی هـم‌دلان صدیقـم، جشـنواره‌ای در خور میهمانان بزرگ و ارجمنـدش برگـزار کنیـم.

دو

مـن و بسـیاری از هم نسـلانم، فرزنـد جشـنواره‌ی تئاتـر فجریـم و شایسـته اسـت اعتـراف کنیـم که فرصت برکشـیدن و بالیـدن درکنـار بزرگانمـان را وامـدار فجریـم؛ فجـر بـه مـا جوانـان گمنـام دیـروز امـکان دیـده شـدن داد. جشنواره سـی‌وهفتـم فجـر نیـز بـر آن اسـت کـه بـا ایجـاد فضـای رقابتـی سـالم، عـلاوه بر هیجـان بخشـیدن به ایـن جشـن بزرگ بستر مناسـبی بـرای بـروز اندیشـه‌هـای تـازه فراهـم آورد. استعدادهایـی کـه چـه بسـا در هیاهـوی اجراهـای متکثـر این روزهـای تئاتـر کمتـر دیـده می‌شـوند یا اصـلاً دیـده نمی‌شـوند.

سه

جشنواره‌ی سی‌وهفتم تئاتـر فجر مرور‌محـور است. برآینـد اجراهـای عمومـی‌ اسـت. این گفتمـان البتـه فرصـت مغتنمـی فراهـم مـی‌آورد بـرای نمایـش به‌گزینـی از کهکشـان رنگیـن تئاتـر ایـران‌زمیـن. پـس مـا تمـام توان خـود را صـرف انتخـاب شایسـته از میـان آثار تولیـد شـده کـرده و برگزاری بایسـته، منظـم و سرشـار از احتـرام جشـنواره را مسـوولیت مهـم خـود مـی‌دانیم. در ایـن راسـتا همـه‌‌ی رشـته‌ها و صنـوف تئاتـر از منزلـت و جایگاهـی به سـزا برخـوردار خواهنـد بـود و تـلاش بر آنسـت کـه ایـن نگـرش تـا انتهـای جشـنواره در همـه‌ی سـطوح جـاری شـود.

چهار

جشـنواره‌های اسـتانی تئاتـر، بخشـی مهـم و جدایی‌ناپذیـر از انـدام‌واره‌ی تئاتـر فجرنـد. چـه، هنـوز در برخـی از اسـتان‌های ما چـراغ تئاتر به مـدد این جشنواره‌هاسـت که فروغی دارد. در جشـنواره‌ی سـی‌وهفتم تلاش مجدانه‌ای می‌شـود که ارجمندی این جشـنواره‌ها که بخشـی مهم از روال همیشـگی تئاتر فجر بـوده‌انـد، بیشـترحفظ شـود. به عنـوان نمونه: بـا اینکه کثـرت آثار متقاضی، عملاً رویکـرد انتخـاب را از طریق ارزیابی زنده سـخت می‌کند، برآن هسـتیم که به احتـرام هنرمنـدان شـرکت‌کننده در جشـنواره‌های اسـتانی، برگزیدگان نهایـی این جشـنواره‌ها را تا حد امـکان از این طریـق برگزینیم.

پنج 

تجربـه‌ی رونـد برگـزاری چنـد سـاله‌ی اخیـر جشـنواره نشـان از علاقـه‌ی طیـف گسـترده‌ی هنرمنـدان تئاتـر به حضور در بخـش‌هـای رقابتـی جشـنواره دارد، ایـن مهـم مـا را بر آن داشـت تـا بـا احتـرام بـه ایـن میـل عمومـی- فارغ از دیـدگاه‌هـای متفـاوت در ایـن خصـوص- جهـت برنامـه‌ریـزی بموقـع و انضـباط بخشـیدن به فرآینـد برگـزاری جشـنواره، در سـه بخـش «رقابتـی» و یـک بخـش «غیر رقابتی» پذیـرای آثـار باشـیم. فرآینـد پذیـرش هـم بـه گونـه‌ای‌سـت که انتخـاب حضـور در بخـش‌هـای مختلـف از همـان ابتـدای ثبـت‌نـام به اختیـار متقاضـی خواهـد بـود.

شش

امسال انقلاب اسلامی چهل ساله می‌شود. این تقارن مبارک فضای سرور و جشن‌وارگی دوره‌ی سی‌وهفتم را دو چندان می‌کند. پس به فال نیکش می‌گیریم و به استقبال جشن سی‌وهفتمین دوره‌ی تئاتر فجر و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی می رویم.

 

هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود

کجاست مرد که با ما سر سفر دارد.

نادر برهانی مرند

دبیر سی‌وهفتمین جشنواره ی بین‌المللی تئاتر فجر

 

 

 
مطالب مرتبط

نامزدهای مسابقه تئاتر صحنه‌ای جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

نامزدهای مسابقه تئاتر صحنه‌ای جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

نامزدهای مسابقه تئاتر صحنه‌ای سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در 11 رشته طراحی حرکت، طراحی نور، طراحی صدا و آرایه های صوتی، طراحی گریم، موسیقی، طراحی لباس، طراحی صحنه، بازیگری زن، بازیگری مرد، نمایشنامه نویسی و کارگردانی معرفی شدند.

|

در مراسم رونمایی از کتاب تاریخچه و سایت جشنواره تئاتر فجر مطرح شد؛

فرصتی برای بهره‌برداری بهتر و دقیق‌تر از جشنواره تئاتر فجر
در مراسم رونمایی از کتاب تاریخچه و سایت جشنواره تئاتر فجر مطرح شد؛

فرصتی برای بهره‌برداری بهتر و دقیق‌تر از جشنواره تئاتر فجر

در مراسمی با حضور مدیران و هنرمندان تئاتر و اهالی رسانه، از کتاب تاریخچه و سایت جامع و دوزبانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر رونمایی شد.

|

در برنامه «شب تئاتر» مطرح شد؛

نادر برهانی‌مرند: در انتخاب و ارزیابی آثار کیفیت را مدنظر داشتیم
سایت جامع 38 دوره جشنواره تئاتر فجر پاسخ به یک نیاز جدی است
در برنامه «شب تئاتر» مطرح شد؛

نادر برهانی‌مرند: در انتخاب و ارزیابی آثار کیفیت را مدنظر داشتیم
سایت جامع 38 دوره جشنواره تئاتر فجر پاسخ به یک نیاز جدی است

دبیر سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر تاکید کرد هیات های انتخاب و داوری این دوره از جشنواره برای ارزیابی آثار کیفیت را مدنظر داشتند.

|

نظرات کاربران