در حال بارگذاری ...
  • کتاب بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 

     

    مدیر مسئول: سعید کشن فلاح

    وحید سعیدی (سردبیر)، هادی جاودانی (دبیر تحریریه)، علی بنام (مدیر هنری)

    عباس حبیبی (دبیر اجرایی)، مهری فدایی مقدم (مدیر داخلی)، علی جمشیدی، نسیم احمد پور و جمال جعفری آثار (تحریریه)، یاسمن صوفی (بخش انگلیسی)، امیر امیری (دبیر عکس)، مشهود محسنیان و زهره مقدم (ویراستار)، عظیم علیپور فطرتی (صفحه آرا)، بهروز تقی پور (حروفچینی)