در حال بارگذاری ...
 • نشست‌های یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

   

   

  سمینار تعزیه

  1. شبیه‌خوانی درّ یتیم نمایش های ایرانی، جابر عناصری، سالن 2 تئاترشهر 17/11/1371

  2. منشأ تعزیه، الهام رحیملی، ترجمه مصطفی طالبی، سالن 2 تئاترشهر 17/11/1371

  3. معرفی کتاب حدیقه‌ السعداء، حسین محمدزاده صدیق، سالن 2 تئاترشهر 18/11/1371

  4. مجلس شهادت علی‌اکبر (ع)، روبرت هنری دوژنره، ترجمه ماهایا پطروسیان، تنظیم، تکمیل و بازنویسی: حمیدرضا آصف، سالن 2 تئاترشهر 18/11/1371

  5. تعزیه و مراسم عزاداری در عراق، [بی‌نا] شهرستانی، تلخیص، تنظیم و بازنویسی: جابر عناصری، سالن 2 تئاترشهر 18/11/1371

  6. تعزیه در میان مسلمانان شیعه، پیتر چلکوفسکی، تلخیص و ترجمه: افروز فروزند، سالن 2 تئاترشهر 19/11/1371

  7. پیشینه و تاریخچه تعزیه در ایران، جواد امینی، سالن 2 تئاترشهر 20/11/1371

  8. تعزیه و مراسم عزاداری در افغانستان، حمید احمدی، سالن 2 تئاترشهر 20/11/1371

  9. تعزیه و مراسم عزاداری در پاکستان، (نوشته و ترجمه) جابر عناصری، سالن 2 تئاترشهر 21/11/1371

  10. بحر طویل‌خوانی شیوه‌ای از پتواژگویی و منظومه‌خوانی نمایشی در قلمرو شبیه‌خوانی (دردانه‌های سخن بر سلک محن)، جابر عناصری، سالن 2 تئاترشهر 21/11/1371

  11. اسناد ویژه شبیه‌خوانی در تکیه دولت، محمدرضا بهنودی، سالن 2 تئاترشهر 21/11/1371

  12. جایگاه زیباشناختی تطبیقی تعزیه در تئاتر معاصر جهان، مصطفی مختاباد، سالن 2تئاترشهر 2/11/1371

  13. نقش لباس در تعزیه، بهیه خوشنویسان، سالن 2 تئاترشهر 22/11/1371

  14. تعزیه تراژدی در اسلام، متین آند، ترجمه شاکه هاروطونیانس، مقابله و تلخیص: جابر عناصری، سالن 2 تئاترشهر 22/11/1371